Politika EMS/OH&S | com4t
Blog » Politika EMS/OH&S

IZJAVA O POLITICI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

Com-4T D.O.O. Beograd je uspostavio, primenjuje i održava sistem upravljanja životnom sredinom i u potpunosti je posvećen prevenciji povreda i ugrožavanju zdravlja svojih zaposlenih, ugovornih saradnika i posetilaca, kao i neprekidnom unapređenju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i njegovog učinka, a sve to u skladu sa zahtevima standarda:

ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Svi zaposleni i rukovodstvo u Com-4T D.O.O. su opredeljeni u sprečavanju i eleminisanju zagađivanja životne sredine i doprinosu zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, kako bi:

• Identifikovali sve aspekte koji imaju i koji mogu da imaju uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja njenog zagađenja,

• Obezbedili svest o opasnostima i rizicima koji proističu iz obavljanja registrovanih delatnosti u okviru Com-4T, zbog čega će kontinualno sprovoditi identifikaciju opasnosti, procenu i kontrolu rizika,

• Štedili resurse i energiju, smanjili ili eleminisali upotrebu štetnih materija i kontrolisano postupali sa otpadom,

• Preventivno delovali u cilju sprečavanja ekoloških incidenata i organizovano delovanje u slučaju vanrednih pojava

• Stalno informisanje svih zainteresovanih strana o učinku sistema zaštite životne sredine

• Obezbedili zdrava i bezbedna radna mesta, sa težnjom ka nultom nivou rizika za zaposlene, ugovarača i posetioce,

• Obavljali svoje poslovne aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti životne sredine i iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kao i drugim internim i eksternim zahtevima iz ovih oblasti sa kojima se organizacija saglasila,

• Vrednovali usaglašenost integrisanog sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu sa propisima sa kojima se saglasila organizacija u cilju poboljšanja ovog integrisanog sistema,

• Razmatrali mišljenja i sugestije zainteresovanih strana i informisali ih o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu.

Ciljne performanse integrisanog menadžment sistema zaštite životne sredine i sistema zaštite zdravlja i bezbednošću na radu su:

 Minimizacija negativnog uticaja na životnu sredinu.

 Nulti nivo povreda na radu.

 Nulti nivo izgubljenog vremena zbog povreda na radu.

 

 

Tomislav Pijevac, direktor

Beograd, 19.03.2020.