IZJAVA O POLITICI UPRAVLJANJA SERVISIMA | com4t
Blog » IZJAVA O POLITICI UPRAVLJANJA SERVISIMA

IZJAVA O POLITICI UPRAVLJANJA IT SERVISIMA

Službe za tehničku podršku i sisteme menadžmenta COM-4T DOO BEOGRAD su uspostavile sistem upravljanja IT servisima (eng. SMS – Service management system) u okviru organizacije, u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 20000-1 i ovaj proces prepoznale kao stratešku vrednost COM-4T u cilju ispunjavanja zahteva svih zainteresovanih strana za sistem upravljanja IT servisima, sa posebnom orijentacijom na pružanje tehničke podrške eksternim korisnicima. Uz pomoć SMS službe su implementirale integrisani procesni pristup kako bi se omogućila efikasna isporuka IT servisa. Svrha ovog dokumenta je da se uspostave ciljevi i principi koji su osnova Sistema upravljanja IT servisima. Ova politika odobrena je od strane najvišeg rukovodstva COM-4T u cilju uskladjivanja Sistema za upravljanje IT servisima sa poslovnim ciljem vezanim za servis tehničke podrške korisnicima i ciljevima sistema kvaliteta. Realizacija posebnih ciljeva Sistema omogućava menadžmentu praćenje efektivnosti Sistema upravljanja IT servisima.

Svrha definisanja merljivih ciljeva je kvantifikacija opštih ciljeva koji su:

• Obezbediti odgovarajuće upravljanje kvalitetom servisa

• Definisati sistem za otkrivanje, analizu, izveštavanje i korekciju eventualnih gapova i/ili nedostataka u vezi sa potrebnim sporazumima o nivou servisa (SLA)

• Povećati efikasnost isporuke i procesa podrške stvaranjem formalnog okvira za poboljšanje servisa, kako trenutno, tako i u fazi razvoja

• Obezbediti zadovoljenje potreba i očekivanja klijenata u odnosu na Sporazum o pružanju tehničkih servisa

• Uskladiti Politike upravljanja IT servisima sa politikama kvaliteta i bezbednosti informacija

• Obezbediti poštovanje dogovorenih nivoa usluga izmedju COM-4T i korisnika servisa, kao i upravljanje incidentima i problemima koji bi se mogli pojaviti

• Smanjiti rizike povezane sa kontinuitetom IT servisa obezbedjivanjem zaštite infrastrukture koja podržava IT servise i informacije kojima se upravlja, protiv bilo kakve zloupotrebe, slučajne ili namerne, interne ili eksterne pretnje, sprečavajući pojavu bezbednosnog incidenta i smanjenje njegovog potencijalnog uticaja na sistem

• Efikasna alokacija IT funkcija, resursa i odgovornosti

• Prilagodjavanje inovacijama na tržištu

• Integracija dobavljača putem lanca vrednosti

Svi zaposleni su dužni da se pridržavaju procedura, da održavaju kvalitet usluge i obezbede primenu ove politike i svih pratećih procedura koje se odnose na upravljanje uslugom. Rukovodstvo redovno preispituje politiku i preostalu dokumentaciju kako bi se osigurala njihova efektivnost i relevantnost.

 

Beograd, 20.01.2022.